با کاربردهای پدیدار آشنا شوید

امروزه شرکت ها برای تبلیغ محصولات شان از ابزار مختلفی بهره می گیرند، از تبلیغات محیطی گرفته تا تبلیغات مکتوب و فضای مجازی. اما در میان اینها تنها معدود شرکت هایی هستند که نام آنها در ذهن ها می ماند و دلیل این ماندگاری، متفاوت بودن و متفاوت دیده شدن آنها میان رقبا است. پدیدار که امکان واقعیت افزوده را برای کاربران خود فراهم کرده است، این فرصت را به آنها می دهد تا در این بازار رقابت متفاوت دیده شوند و در ذهن ها بمانند.