Skip to main content

واقعیت افزوده برای معماران

تکنولوژی واقعیت افزوده کمک زیادی در زمینه معماری به مهندسان و دانشجویان این حوزه می کند.
با کمک واقعیت افزوده می تواند مدل سه بعدی رو همیشه همراه خود داشته باشند و بتوانند به طور کامل از همه زوایا مشاهده کنند.
میتوانند ویدئو آماده شده از کار رو به عنوان نمونه بر روی ترکر قرار دهند تا مخاطبان آن را مشاهده کنند.
مقاله دیگر در حوزه معماری را می توانید در اینجا ببینید.