Skip to main content

نمایشگاه واقعیت افزوده ماشین

نمونه از اجرا واقعیت افزوده در نمایشگاه ماشین که امکان مشاده اجزا داخلی و قطعات و … که دیدن آن ها آسان نیست را فراهم می آورد.
امکانات بسیاری که واقعیت افزوده فراهم می کند تا با استفاده از آن بتوان محصولات و تولیدات به شکل جدیدی برای مخاطبان توصیف و ارائه داد.
شکلی که مخاطبان میتوانند ارتباط زیادی با محصول برقرار کنند.
وایده های بسیار جذاب دیگر برای استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده