Skip to main content

جنگی واقعی با واقعیت افزوده

از نمونه ایده های جذاب کاربرد تکنولوژی واقعیت افزوده درحوزه بازی است که بسیار جذاب وجدید است. واقعیت افزوده کمک می کند تا سبک جدیدی از بازی ها به میدان بیایند.

بازی هایی که دیگر بیماری های مختلف را در برندارند و همچنین باعث تحرک بیشتر می شوند که میتواند سلامتی را برای مخاطبان به همراه آورد. این کلیپ نمونه ایده ای جذاب بازی father می باشد که با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده و ازطرفی داشتن ماژول که به گوشی متصل می شود امکان شلیک بازیکنان را به هم فراهم می آورد. جنگی واقعی با واقعیت افزوده