Skip to main content

صنعت و واقعیت افزوده

با کمک تکنولوژی واقعیت افزوده میتوان در صنعت و آموزش موضوعات صنعتی استفاده بسیار و بهره زیادی را برد. صنعت و واقعیت افزوده با هم آمیخته شده اند.
واقعیت افزوده به ما امکان را می دهد تا با هزینه بسیار کمتری در موضوعات آموزشی علمی صنعتی بهره بیشتری ببریم.
نمونه کتاب علمی صنعتی که مدل های سه بعدی قطعات صنعتی روی کتاب قرار داده شده است تا مخاطب با استفاده از واقعیت افزوده بتواند با جزئیات بیشتری قطعات را بررسی مورد مشاهده قرار دهد.