Skip to main content

موزه زنده با واقعیت افزوده

از دیگر ایده های تکنولوژی واقعیت افزوده می توان به استفاده از آن در موزه ها و امکان تاریخی را نام برد که با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده می توان با قرار دادن اسکلت حیوانات به عنوان ترکر بر روی آن ها فایل سه بعدی ساخته شده از آن حیوان قرار داد تا مخاطب و بازکنندگان حس بهتر و درک بیشتر نسبت به آن پیدا کنند. تکنولوژی واقعیت افزوده کمک بسیار زیادی در درک واقعی مسائل و موارد ایجاد میکند.