Skip to main content

بسته بندی جذاب با AR

نمونه استفاده شده از AR برای بسته بندی محصول با استفاده از 3D Animation و ایجاد ارتباط با خریدار محصول