Skip to main content

عکس ها با واقعیت افزوده جان میگیرند

با استفاده از تکنولوژی جذاب AR میتوانیم به تصاویر جان بخشید تا جذاب تر و زیبا تر شود و برای مخاطب قابل لمس شود. از این ویژگی میتوان برای کتاب های کودکان ، علمی ، آموزشی ، تاریخی و … استفاده کرد.