Skip to main content

هر ساعتی که دلت میخواد رو دستت کن

با استفاده از یک تگ به عنوان ترکر و قرار دادن آن روی مچ دست ، مخاطب میتواند مدل های مختلف ساعت را روی دست خود ببنیند تا بتواند تصمیم مطمئن تری داشته باشد. این باعث می شود که مخاطب با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کند که مساله و حیاتی برای فروشندگان خواهد بود.

تکنولوژی واقعیت افزوده به ما کمک میکند تا چیزی هایی جدید را تست و تجربه کنیم.