Skip to main content

تی شرت واقعیت افزوده ، هم سرگرمی هم آموزش

در این ویدیو با اسکن طرخ تی شرت با واقعیت افزوده میتوان مکانیستم قلب را مشاهده کرد ولی این میتواند شروعی بر بسیاری از ایده های جذاب و آموزنده برای مخاطبان باشد. آموزش با سرگرمی بسیار جذاب خواهد بود و قطعا مخاطب خسته نخواهد شد.